Integrované varovné a svolávací systémy

||Integrované varovné a svolávací systémy
Integrované varovné a svolávací systémy2019-11-18T09:21:10+02:00

Integrované varovné a svolávací systémy

Integrované varovné a svolávací systémy

Varovný, informační svolávací a monitorovací systém je stavebnicové řešení, které se skládá z bezdrátového varovného informačního systému (BVIS), dále z bezdrátového městského informačního systému (BMIS) a monitorovacího systému. Jednotlivé subsystémy jsou propojeny do centrálního řídícího a monitorovacího softwarového řešení, které společně s dalšími integrovanými informacemi umožňuje efektivní rozhodování v krizových situacích.

CHARAKTERISTIKA BEZDRÁTOVÉHO systému

Bezdrátový informační systém slouží ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva, nebo pracovníků v  požadované lokalitě. Vyrozumění může být buď plošné, nebo dílčí po nastavených oblastech. Jednotlivé prvky systému jsou radiokomunikační zařízení, složené ze základnového vysílače a neomezeného počtu přijímacích souprav, které umožňují jednosměrný nebo obousměrný přenos hlasových informací z městského úřadu, či z centrálního dispečinku k občanům, nebo pracovníkům průmyslového areálu. Systém pomocí široké škály bezdrátových měřících a monitorovacích prvků importuje a integruje měřené veličiny z monitorovaných oblastí, jako jsou hladiny vodních toků, úhrny srážek v daných lokalitách, vznik požáru, případně další nezbytné údaje. Jejich zpracováním a predikcí pomocí matematického modelu příslušné lokality systém usnadňuje a urychluje rozhodovací procesy krizových štábů v extrémních situacích.
Komunikační systém je plně kompatibilní s celostátně zaváděným systémem varování obyvatelstva při ohrožení včetně možnosti dálkového zapínání poplašných sirén. Systémy BVIS představují ve spojení s BMIS nejmodernější prvky varování a vyrozumění obyvatel.

BMIS se skládá z vysílací části a koncových prvků. Hlavní částí systému je vysílač umístěný většinou na městském nebo obecním úřadu. Umožňuje propojení městských částí, sousedních obcí, vzdálených samot, selektivní výběr skupin adresátů (např. hlášení pro vybranou lokalitu). Dosah signálu se, v závislosti na členitosti terénu, pohybuje v rozmezí 5 až 10 km. Ve velmi členitém terénu je možno využít také převaděč, zajišťující požadovaný dosah v náročných podmínkách.

Potřebný počet vyrozumívacích prvků je rozmístěný v dané lokalitě. K přenosu signálu se používá jeden z osmi kmitočtů v pásmu 80 MHz, na které bylo uděleno Českým telekomunikačním úřadem vydáno všeobecné oprávnění. Hodnota vyzařovaného výkonu v kanálu nesmí překročit 2 W. Případně lze pažádat ČTÚ o přidělení speciálního (placeného) kmitočtu v pásmu 80 MHz s výkonem až 10W. Doporučujeme tuto možnost vzhledem k rozsahu území a obojsměrným hlásičům.

Na všech úrovních může být systém napojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Umožňuje vstup přes veřejnou telefonní síť (VTS), GSM operátory. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky systému

Systém je na všech úrovních zálohován tak, aby zajistil plný provoz zařízení při výpadku dodávky elektrické energie na dobu 72 hodin v režimu stanoveném pro koncové prvky varování a vyrozumívání obyvatel.

Vysílací část systému  

Jedná se o vysílací a řídící pracoviště, které je, většinou, umístěné na městském úřadě. Hlášení je možné připravit dvěma způsoby:
– přímé hlášení – lze kombinovat přímé hlášení a hlášení s použitím záznamu.
– časové hlášení – ústřednu systému lze naprogramovat tak, aby byl požadovaný záznam odvysílán v požadovaném čase.
– příprava relace – lze připravit vlastni relaci složenou s několika souboru a tu následně odvysílat v požadovaném čase

Vysílací pracoviště se skládá z technologické skříně, řídícího serveru a vysílacích antén. Technologická skříň obsahuje vysílač, záložní akumulátor a další části nutné pro požadovanou konfiguraci systému. Skříň se umístí na zeď v blízkosti řídícího serveru. Server slouží k řízení systému a je propojen datovým a audio kabelem s vysílací skříní. K systému je možné připojit externí zdroje signálů, jako je CD přehrávač, magnetofon, tuner apod. Systém umožňuje libovolné časové nastavení a opakování hlášení.
Řídící pracoviště umožňuje vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení. Tak je možné uskutečnit hlášení například jen pro vybrané obecní části nebo lokality.
Vysílací zařízení je napájeno ze samostatně jištěné zásuvky 230V/16A s možností zálohování obou částí. Zajištění přívodů 230V je součástí instalace a dodávky vysílacího zařízení. V případě výpadku síťového napájení je skříň vysílače zálohována akumulátorem. I bez použití řídicího serveru pak umožňuje provést hlášení v tzv. nouzovém režimu – s nižším komfortem obsluhy. Je-li však k ovládání použit notebook, je možné jej napájet ze záložního zdroje vysílací ústředny, a tak zachovat plný komfort obsluhy i při výpadku sítě. Pokud je k systému připojen stávající 100 V drátový rozhlas, lze jeho funkce rovněž energeticky zálohována.

Integrované varovné a svolávací systémy 2

Koncové prvky systému

Systém umožňuje dálkovou periodickou obousměrnou radiovou kontrolu důležitých koncových prvků venkovních jednotek (vysílacích jednotek, přijímačů elektronických sirén, měřících jednotek, …). Je možné monitorovat stav napájení zálohových baterií, neoprávněné otevření skříně nebo vniknutí do objektu apod. Obousměrné koncové jednotky lze využít i pro dálkový monitoring a ovládání (měření emisí, ovládání osvětlení). Bezdrátové hlásiče umožňují dálkové nastavování akustické úrovně (hlasitosti) a dalších parametrů. Koncové prvky umožňují adresování konkrétního prostředku vyrozuměni nebo celé skupiny kdykoliv podle přání uživatele, což v praxi znamená, že je možno rozdělit hlášení pro jeden konkrétní hlásič nebo skupinu hlásičů (ulice, místní část, osada, obec).

Integrované varovné a svolávací systémy

Výhody ozvučení pomocí bezdrátových hlásičů:

– možnost komplexního ozvučení lokality (vnější a částečně i vnitřní prostory)
– bezpečnost hlášení – k FM signálu je superponován speciální signál, bez kterého nedojde k hlášení, systém tak prakticky nelze zneužít.
– zálohovatelnost hlásičů – hlásiče jsou zálohovány akumulátory a při výpadku elektrické energie je dále umožněno hlášení

Na základě typu zástavby a velikosti ozvučované oblasti je pravděpodobný potřebný počet venkovních hlásičů zakreslen do mapy včetně přibližného rozmístění hlásičů. Přesný počet je stanoven na základě zadávací dokumentace, rozmístění venkovních hlásičů bude uvedeno v projektové dokumentaci, která bude, zpracovává před vlastní instalací systému v obci.
Trendem poslední doby je obousměrný bezdrátový hlásič, který poskytuje zpětnou informaci o svém stavu. Uživatel tak má 100% jistotu a přehled o stavu hlásiče. Hlásiče také umožňují připojení analogových a digitálních vstupů jako jsou čidla čpavku, chlóru, vodní hladiny nebo EZS a EPS. Informace jsou přenášeny na centrální řídící pracoviště.

Monitor vodní hladiny a detekce nebezpečných látek

Systém umožňuje, připojení různých typů měřících jednotek nebo detektorů, na detekci nebezpečných látek. Ve městech a obcích se nejčastěji používají monitory vodní hladiny a detektory čpavku. Výhodou je, že tyto detektory jsou připojené na bezdrátovou jednotku systému nebo obousměrný hlásič a využívají tak rádiovou infrastrukturu. Jednotky jsou zálohované vůči výpadku elektrické energie. Přenos informace je naprosto bezpečný a nezávislý od třetích stran, jako jsou mobilní operátoři, nebo internet. Systém dále poskytuje i kontinuální měření například výšky vodní hladiny, koncentrace škodlivých látek ve vzduchu nebo chemické koncentrace. Hodnoty jsou přenášeny po rádiové nezávislé síti a zobrazeny v aplikaci, na internetu nebo na elektronických zobrazovacích panelech.

Integrace rozvodu 100V drátového rozhlasu
Je využíván v případech částečně funkčního 100V drátového rozhlasu. Napojení na drátový rozhlas je možné pomoci obousměrné komunikační jednotky. Tato jednotka integruje i další informační systémy jako jsou evakuační a havarijní rozhlasy v budovách a objektech. Také poskytuje diagnostiku stavu s přenosem informace na řídící pracoviště.

Mobilní telefon nebo smartphone
Cílený přenos informace nebo varovné zprávy prostřednictvím SMS zpráv. Systém umožňuje rozesílat varovné SMS zprávy, emaily, webové stránky obce a to přímo z ovládací aplikace nebo na základě vzniklé varovné události (zvýšení hladiny, překročení limitních stavů monitorovaných veličin, vstup do objektu, …)

Integrované varovné a svolávací systémy

POPIS SOFTWARE PRO INTEGRACI A ŘÍZENÍ SYSTÉMU

SW řešení je koncipováno jako aplikace klient-server. Klientské aplikace umožňují lokální a vzdálený přístup k ovládacím a informačním funkcím sytému. Odlišnost a struktura klientů umožňuje bezprostřední distribuci informací k jednotlivým členům krizového štábu a povodňové komise.

SERVER a LOKÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

Serverová řídící část zajišťuje komunikaci s řídícími, monitorovacími a vyrozumívacími jednotkami rádiové sítě. Umožňuje lokálně nebo klientským aplikacím ovládání systému s možností využití všech jeho funkcí. Serverová aplikace komunikuje se vzdálenými pracovišti VIS a zajišťuje jim přístup a autorizaci do systému. Řídící pracoviště umožňuje, prostřednictvím GSM modulu, rozesílání SMS zpráv na vybrané osoby nebo skupiny osob. Serverová řídící aplikace umožňuje dále integraci dalších informací z externích datových zdrojů, nezbytných pro včasnou identifikaci nebo predikci krizových povodňových stavů a pro podporu včasného řešení krizových situací členy povodňové komise.
Další funkcí serverové části je integrace kamerového systému. Systém umožňuje dálkové ovládání natáčecích (PTZ) kamer a zároveň umožňuje ukládat záznamy na lokální úložiště. Systém může také plnit zabezpečovací funkci. Video streamy mohou být dostupné také prostřednictvím klientských aplikací na základě příslušného uživatelského oprávnění.

Serverová řídící aplikace obsahuje následující základní funkčnost:

– standardní ovládání v prostředí Windows
– mapové prostředí na bázi GIS s možností importu různých mapových vrstev
– nastavení a definice parametrů monitorovacích a vyrozumívacích prvků
– prezentace měření výšky hladin z čidel a z dostupných zdrojů, formou grafů a trendů
– integraci dat z externích datových zdrojů (ČHMU, Povodí Odry, FLOREON+, dPP, …)
– integraci krizového systému FLOREON+ s možností predikce výšky hladin až 48 hodin
– směrování vysílání nezávislým skupinám akustických jednotek dle potřeb a požadavků
– přípravu jednotlivých hlášení před jejich odvysíláním a jejich uložení na HDD
– přehrání audio záznamů z různých zdrojů i bez odvysílání
– přímé hlášení nebo okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení
– nepřímé hlášení – odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení v předem stanoveném čase bez přítomnosti obsluhy v libovolném časovém horizontu
– možnost odesílání SMS zpráv na jednotlivá telefonní čísla nebo na zvolenou skupinu čísel dle zadání obsluhy
– diagnostiku koncových prvků bezdrátové sítě, s notifikací v případě poruchy
– správu uživatelů a definici uživatelských oprávnění
– log událostí
– a mnoho dalších funkcí potřebných k nastavení všech parametrů. Ovládací software je navržen tak, aby byl uživatelsky přátelský a umožňoval snadnou obsluhu všech funkcí i bez hlubší znalosti práce na PC.

KLIENTSKÁ PRACOVIŠTĚ

Abychom zabezpečili dálkový a komfortní přístup do systému s ovládáním, který se nabízí na řídícím lokálním pracovišti, navrhujeme vybavit řešení klientskými aplikacemi s přístupem přes webové rozhraní. Jedná se o SW aplikace, které v maximální míře zabezpečují funkcionalitu jako lokální pracoviště. Uživatel si v klientovi připraví hlášení, definuje vysílací časy a skupinu/y akustických jednotek, které mají zprávu odvysílat. Takto zpracované zadání je odesláno na řídící pracoviště, které vyhodnotí přijatá data a zprávu odvysílá do zvolených akustických jednotek (místních částí). Přenos na řídící pracoviště může probíhat jakýmkoliv datovým spojem – telefonní linka, radiový datový spoj… atd.
Součástí vzdáleného klientského pracoviště je také přístup k údajům z čidel výšky vodní hladiny a plnohodnotné ovládání z mapy.

Klientské pracoviště obsahuje následující základní funkčnost:

– standardní ovládání v prostředí Windows
– mapové prostředí na bázi GIS
– prezentace měření výšky hladin z čidel a z dostupných zdrojů, formou grafů a trendů
– příprava hlášení, plánování hlášení, přímé hlášení
– nastavení notifikací v případě alarmních nebo krizových stavů
– monitorování diagnostiky sítě a koncových prvků
– a další funkce nezbytné pro práci v systému

Další z možností vzdáleného přístupu je výše zmiňovaný vstup přes kanál telefonního prostupu. Tento kanál může využít osoba, která zná přístupové kódy a kódy oblastí, do kterých chce hlásit. Touto cestou je však možný pouze „živý“ vstup.

MOBILNÍ KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mobilní klientské pracoviště umožňuje členům krizového štábu a povodňové komise v případě mimořádných situací komfortní přístup do systému přímo z terénu v zasažené lokalitě nebo oblasti.
Jedná se o SW aplikaci pro speciální mobilní zařízení, která umožňuje uživateli přístup k informacím a funkcím celého systému. Výhodou tohoto klientského řešení je že, uživatel může reagovat na mimořádnou situaci bezprostředně ze zasažené lokality a zároveň poskytovat prostřednictvím systému cenné informace do centrály povodňové komise.

Mobilní klientské pracoviště obsahuje následující základní funkčnost:

– komfortní ovládání v grafickém prostředí
– mapové prostředí na bázi GIS
– prezentace měření výšky hladin z čidel a z dostupných zdrojů, formou grafů a trendů
– odvysílání připraveného hlášení a SMS hlášení
– monitorování diagnostiky sítě a koncových prvků
– vodě a otřesům odolné mobilní zařízení

Máte zájem o naše služby?

Jednoduše vyplňte náš poptávkový formulář a my se Vám v nejbližší době ozveme.

Poptat službu