všeobecné

podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na straně jedné je společnost KZ system s.r.o., Ke koupališti 1257/4, Most, 434 01, IČ: 25047752, DIČ: CZ25047752, zapsaná u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14871, dále jen KZ system jako prodávající a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

PREAMBULE:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu kupní, smlouvu o dílo, objednávku prací s KZ system, nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odkaz na VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující po předání díla, či převzetí zboží, nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

KZ system sděluje, že ceny zboží a služeb jsou uváděny bez DPH, DPH je vyčísleno v % a to dle příslušné zákonné sazby. Ceny jsou uváděny vždy včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží, či služby se liší podle dojezdové vzdálenosti ke kupujícímu. Dojezdová vzdálenost je počítána ze sídla KZ system a účtována sazbou za jeden kilometr, dle aktuálního ceníku. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od data podpisu smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla KZ system.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • dodávce služeb, které KZ system splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli KZ system a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, nebo díla, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dílo, kdy KZ system prokazatelně zahájil realizaci díla

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené se započetím díla, s navrácením zboží, a případné náklady na ušlý zisk.

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít v tištěné podobě projevem svobodné vůle smluvních stran, kde v části podpis připojí obě smluvní strany svůj osobní podpis.

Smlouvu může kupující uzavřít také podpisem objednávky na předtištěném formuláři KZ system.

Za uzavřenou smlouvu se též považuje objednávka podaná prostřednictvím e-mailu, kde je jasně specifikovaný rozsah objednaných služeb, či zboží a platební podmínky. V takovém případě uzavření smlouvy KZ system neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem. Jakákoliv forma smlouvy obsahuje vždy odkaz na aktuální znění VOP.

Potvrzení, jenž vždy obdrží kupující, obsahuje rovněž odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

2. Dodání předmětu koupě

Smlouvou se KZ system zavazuje, že Kupujícímu odevzdá dílo, které je předmětem smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu smlouvy v termínu uvedeném ve smlouvě a Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí KZ systemu kupní cenu.

KZ system si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

KZ system odevzdá Kupujícímu předmět smlouvy v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou KZ system způsobil porušením své povinnosti.

Kupující předmět smlouvy podle možnosti neprodleně prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím předmětu smlouvy. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující předmět smlouvy, ač mu s ní KZ system umožnil nakládat.

Škoda na předmětu smlouvy, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže KZ system škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím předmětu smlouvy vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost KZ system

KZ system odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména KZ system odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které KZ system nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je KZ system zavázán, a jedná-li se o věc, či dílo prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti.

Neodstraní-li KZ system vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, tato však musí být za písemného souhlasu obou stran, nebo může od smlouvy odstoupit. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující však uhradit KZ systemu prokazatelné náklady spojené se započetím dodávky (díla, dodáním zboží jakou jsou například náklady na dopravné apod.).

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu KZ system nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že KZ system nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, které je schopen doložit příslušnými doklady.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud však díky vadě nemůže věc řádně užívat, nebo pro opakovaný výskyt vady po opravě, či pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující však uhradit KZ systemu prokazatelné náklady spojené se započetím dodávky (díla, dodáním zboží jakou jsou například náklady na dopravné apod.).

Při dodání nové věci vrátí Kupující KZ systemu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství vztahujícího se k dané věci).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči a údržbě zjistit, KZ systém mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o vadu skrytou, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci (díla, zboží).

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se KZ system zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby, nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo předávací dokumentaci. Záruka může být poskytnuta na celek i na jednotlivou součást věci (díla, zboží).

Záruční doba běží od převzetí věci (díla, zboží) Kupujícím. Má-li koupená věc býti uvedena do provozu v součinnosti s třetí osobou, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu. V takovém případě se zavazuju kupující sjednat součinnost nejpozději do tří týdnů od převzetí věci.

Kupující nemá právo ze záruky:

 • způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 • způsobil-li vadu sám kupující, nebo třetí osoba.

 • byla-li věc (dílo, zboží) používáno v rozporu s návodem k používání, nebo v rozporu s obvyklým užíváním věci.

 • prošla-li věc svou životností, která je uvedena na obalu výrobku, či v předávací dokumentaci.

 • nebyla-li ze strany kupujícího dodržena periodika doporučené údržby věci uvedené na obalu, nebo v předávací dokumentaci.

 • způsobila-li vadu vyšší moc (požár, povodeň, a jiné mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události)

 • způsobilo-li vadu přepětí v elektrické síti, nebo blesk

 • způsobilo-li vadu naindukované přepětí ve vedeních telekomunikačních sítí

Záruka se dále nevztahuje na:

 • trvalost a obsah dat zapsaných na magnetických, či jiných přepisovatelných nosičích (pokud je výrobek obsahuje)

 • kapacitu a délku životnosti akumulátorů a pevných disků, tato je odvislá od:

  • běžného opotřebení,

  • rozsahu jejich užívání

  • nesprávného používání,

  • prostředí, ve kterém jsou umístěny (jeho prašnost, přístup kouře apod.) a

  • odborností případného zásahu.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí věci (zboží, díla);

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující však uhradit KZ systemu prokazatelné náklady spojené se započetím dodávky (díla, dodáním zboží jakou jsou například náklady na dopravné apod.).

Odstoupit lze pouze korespondenčně, a to na adrese:

KZ system s.r.o.

Pod Šibeníkem 1154

434 01 Most

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá KZ systemu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, věc (zboží, dílo), které od KZ systemu obdržel, a to na své náklady.

Věc musí spotřebitel vrátit úplnou, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozenou, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ji převzal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu KZ system bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vznikne-li KZ systemu nárok na úhradu prokazatelných nákladů, budou tyto náklady vyúčtovány fakturou spotřebiteli a částka bude vypořádána vzájemným zápočtem.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak

příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně.

Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou uvedeny na webové prezentaci KZ systemu v sekci o společnosti, v Kupní smlouvě, ve smlouvě o dílo, nebo objednávce. Ceny jsou konečné, tj. a jsou uvedeny bez DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví KZ systemu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

VIII. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu stav věci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí věci, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že věc je např. neúplná nebo poškozená.

Záruční podmínky se dále řídí Reklamačním řádem KZ systemu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5.2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a pobočkách KZ systemu nebo elektronicky na www.kzsystem.cz.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího KZ system s.r.o., IČ 25047752, DIČ

CZ25047752, se sídlem Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8573 (dále jen „prodávající“ či „KZ system“).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží, služeb, díla (dále jen věci). Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout KZ systemu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím věci od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje KZ system ke každé zakoupené věci doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Pokud se během provozu vyskytne vada na dodaném a instalovaném zařízení, případně na montážních pracích, bude tato vada v době trvání záruční doby prodávajícím neprodleně bezplatně odstraněna.

KZ system s.r.o., poskytuje záruční dobu v délce:

 • 24 měsíců na montážní práce

 • 24 měsíců na instalovaný materiál

 • 24 měsíců na dodané zboží

Záruční lhůtu lze prodloužit na dobu smluvní v délkách trvání 36 a 48 měsíců a to uzavřením servisní smlouvy.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit na sídle společnosti KZ system s.r.o. a to vždy písemně. Reklamaci je možné uplatnit prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese info@kzsystem.cz.

Při uplatnění reklamace je nutno doložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku. Dále je nutno předložit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

3. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k

poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade firmware,
 11. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je KZ system oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku.

5. Záloha dat

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. KZ system neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat a mediích obsažených v těchto zařízeních.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. KZ system upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD, Cloud). Záruka za zboží však tímto upozorněním není omezena.

Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace pro znečištění zboží

KZ system má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

8. Tovární konfigurace

Kupující je tímto informován, aby předané zařízení do reklamace bylo v tovární konfiguraci. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ponechanou konfiguraci zařízení.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady KZ system vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující – podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

KZ system vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace KZ system upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si KZ system právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a doklad o nabytí věci (faktura, daňový doklad)

VI. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (toner, tisková hlava, tiskový válec, otočné mechanismy, lampa projektoru, baterie, akumulátory, různé druhy osvětlení a podobné), nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stran či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte)

déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

Životnost, vyžaduje-li to povaha zboží, je KZ system povinen vyznačit u prodávaného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.5.2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a pobočkách KZ systemu nebo elektronicky na www.kzsystem.cz

Kanceláře společnosti a Showroom

Pod Šibeníkem 1154
434 01 Most

Fakturační adresa

Ke Koupališti 1257/4
434 01 Most

E-mail

Nové příležitosti
obchod@kzsystem.cz

Obecné dotazy
info@kzsystem.cz

Servisní zásahy
servis@kzsystem.cz

Naše společnost realizovala projekt registrační číslo 0380001391 s názvem Kreativní vouchery pro KZS zaměřený na provedení komplexní kreativní komunikační a propagační kampaně financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.